17 februari 2023

Vertraging Kostprijsonderzoek opleiden NZa

Het onderzoek naar de kostprijs van medisch-specialistische opleidingen, uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), heeft vertraging opgelopen. Eventuele wijzigingen die uit dit onderzoek voortkomen, zullen daardoor in ieder geval niet in 2024 worden doorgevoerd in de beschikbaarheidsbijdrage.

De NZa startte in 2019 het kostprijsonderzoek om te kunnen verantwoorden dat de beschikbaarheidsbijdrage kostendekkend is. Binnen het onderzoek worden alle kosten in kaart gebracht die horen bij het opleiden in de opleidingsinstelling, voor de 34 opleidingen die een subsidie ontvangen in de vorm van de beschikbaarheidsbijdrage. Hiervoor werd onder alle opleidingsgroepen in Nederland een uitvraag gedaan naar personele lasten, niet-patiëntgebonden opleidingskosten en patiëntgebonden opleidingskosten inclusief opleiderstijd. Na analyse van de eerste resultaten werd duidelijk dat een deel van deze resultaten nu niet bruikbaar is om vergoedingsbedragen op te baseren. De komende periode beraadt de NZa zich op wat de mogelijke vervolgacties kunnen zijn. 

De Federatie Medisch Specialisten volgt het onderzoek nauwgezet en draagt zorg voor voldoende inbreng en betrokkenheid van medisch specialisten. De Federatie heeft een werkgroep ingesteld om de NZa van de benodigde input te voorzien.

Bron: www.demedischspecialist.nl

Bekijk ook:


Medisch nieuws
Vertraging Kostprijsonderzoek opleiden NZa