Kwaliteit (richtlijnen)

Kwaliteit en kwaliteitsborging staan centraal binnen de klinisch chemische laboratoria. Het gehele proces van aanvraag tot en met het gerapporteerde resultaat aan de arts moet aan strenge eisen voldoen. Uiteraard dienen deze eisen voortdurend bijgesteld en getoetst te worden.

Dit komt tot uitdrukking in:

  • RvA-accreditatie onder ISO 15189
  • het organiseren van en deelnemen aan externe kwaliteitsprogramma's
  • de eisen die gesteld zijn aan de opleiding, registratie, na- en bijscholing van klinisch chemici
  • deelname van klinisch chemici aan IFMS trajecten (Individueel Functioneren Medisch Specialisten)
  • deelname klinisch chemici aan vakgroepsvisitaties
  • ontwikkeling van eigen richtlijnen en deelname aan ontwikkeling van richtlijnen van andere specialismen
  • ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren

Richtlijnen

De NVKC maakt richtlijnen op het gebied van het analytisch, kwalitatief of medisch handelen van de klinisch chemische beroepsgroep.

Daarnaast werkt de NVKC mee aan richtlijnen van andere wetenschappelijke verenigingen en huisartsen (NHG standaarden en LESA hoofdstukken). Vrijwel alle medisch specialistische richtlijnen vindt u in de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten.

Klik hier voor richtlijnen en kwaliteitsdocumenten in ontwikkeling.

Veldnormen

Een kwaliteitsnorm is een afspraak waaraan zorg moet voldoen voor behoud en bevordering van kwaliteit, eenduidigheid van zorg en inzichtelijkheid, waarop beleid en uitvoeringspraktijk kan worden getoetst. Dit kan een losstaand document zijn of onderdeel zijn van een richtlijn, leidraad of standpunt.

Veldnormen
Publicatie
Samenwerking
2020
NIV, NVA
2020
VHL
2016
 
2015
NHG/SAN/NVMM
2013
 
2013
 
2013
VHL
2012
 
2012
 
NVKC richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers.

NVKC richtlijnen
Publicatie
Samenwerking
Richtlijnmodule Laboratoriumtechnische aspecten bij lipidendiagnostiek 2023 Cluster CVRM
2021
NIV/NFN, NVU, NVK, NVN
2021
 
2020
CMI
2020
NvvP
doorlopend
NHG, NVMM, SAN
Leidraden

Een leidraad is een document met aanbevelingen over vaak organisatorische en/of uitvoerende zaken, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg; het betreft met name procesgeoriënteerde afspraken of adviezen. Veelal niet primair betrekking hebbende op de medische inhoud van de zorg dan wel indicatiestelling van diagnostiek of behandelingsinterventies.

Leidraden
Publicatie
2021
Handleiding voor de opzet en uitvoering van het Diagnostisch Toetsoverleg (DTO) in de huisartsenzorg 2018
Consensusdocument 'Kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting 1.2 2018
Leidraad interactie klinisch-chemische parameters en geneesmiddelengebruik
2016
2015
Overige kwaliteitsdocumenten
Overige kwaliteitsdocumenten 
Publicatie
Ontwikkeling diagnostische richtlijnmodules voor de klinische chemie 2024
NVE protocollen endocriene functietesten 2023
NVMM risicoprofiel diagnostisch proces 2023
2023
2023
2022
Opstellen kwaliteitskader en governance voor een landelijke (DTO) database 2021
Metrologische traceerbaarheid van testresultaten – knelpuntenanalyse 2020
Wetenschapsagenda Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde 2019
Signaleringssysteem voor interferenties van medicatie op laboratoriumuitslagen (SMILE) 2019
Flankerend beleid bij (on)verwachte klinisch chemische laboratoriumuitslagen – inventarisatie 2017