Privacyverklaring

1.    INLEIDING

1.1.    De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (“de NVKC”) stelt zich kort gezegd het bevorderen van de beoefening van de klinische chemie tot statutair doel. De NVKC is gevestigd aan de Mercatorlaan 1200 (3528 BL) te Utrecht en is ingeschreven in het register van de  Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40409099.

1.2.    In deze privacyverklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens wij ontvangen, voor welke doeleinden deze worden verwerkt, hoe met deze persoonsgegevens wordt omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

1.3.    De NVKC is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij:

 • rechtstreeks van u ontvangt, doordat u deze uit eigen beweging aan de NVKC verstrekt, zoals via lidmaatschap, overeenkomsten, (mail)correspondentie, visitekaartjes, deelname aan onder meer een commissie/werkgroep/platform, deelname aan door de NVKC georganiseerde activiteiten (bijvoorbeeld een congresbezoek of scholing);

 • verkrijgt als gevolg van gebruik van de websites van de NVKC of andere digitale kanalen (zoals applicaties) waarvan u gebruik maakt.

        
2.    PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN VERWERKINGSGRONDEN

2.1.    Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt de NVKC

 • NAW-gegevens: voorletter(s), voornaam, tussenvoegsel(s), achternaam, titel(s), privéadres, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, woonplaats, land;

 • Overige persoonskenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, overlijdensdatum;

 • Registratiegegevens: registernummer, datum van registratie, datum herregistratie, aandachtsgebied, datum registratie aandachtsgebied;

 • Opleidingsgegevens: vooropleiding, startdatum en einddatum van de opleiding;

 • Specialisme gegevens: naam organisatie/instelling waar iemand werkzaam is, soort dienstverband, deeltijdfactor;

 • Communicatiegegevens: telefoonnummers (mobiel) privé en werk, email privé en werk

 • Administratiegegevens: lidsoort, lidmaatschapsnummer, debiteurnummer, bankgegevens, burgerservicenummer (voor zover nodig vanwege fiscale redenen), gegevens in het kader van deelname aan en/of resultaten van congresbezoek of scholing.

Niet altijd worden alle categorieën en alle persoonsgegevens verzameld en verwerkt, dit hangt af van het doeleinde van de verwerking.

2.2.    Doeleinden van de gegevensverwerking

De NVKC verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 • Het voeren van haar (leden)administratie ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstellingen;

 • Om contact te kunnen onderhouden met en tussen de leden en de (plaatsvervangend) vertegenwoordigers in gremia van de NVKC en/of derde partijen;

 • Om achterbanpeilingen/enquêtes te faciliteren en te coördineren in het kader van (collectieve) belangenbehartiging;

 • Om informatie omtrent (collectieve) producten en diensten van of vanuit de NVKC toe te sturen welke van belang kunnen zijn voor de leden, waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven, aanbod van cursussen/opleiding en/of het magazine van de NVKC toe te zenden;

 • Om (digitale) scholing mogelijk te maken;

 • Voor historische, statistische en archiefdoeleinden;

 • Voor het onderhouden, verbeteren en beveiligen van de websites van de NVKC, of andere (digitale) kanalen;

 • Voor het houden van het register van klinisch chemici;

 • Het houden van vakgroepvisitaties;

 • Voor het houden van opleidingsregister van AIOS klinische chemie;

 • Het houden van opleidingsvisitaties;

 • Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving.

2.3.    Grondslagen van de gegevensverwerking

Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen op de gegevensverwerking van toepassing zijn:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk in het kader van uw lidmaatschap van de NVKC en uw eventuele status van aangeslotene bij de FMS of lidmaatschap van de LAD en/of DJS. Als lid en aangeslotene heeft u statutaire rechten en verplichtingen en voor het uitvoeren en waarborgen daarvan is het noodzakelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt. De verwerkingsgrondslag betreft de noodzaak tot uitvoering van een overeenkomst die u als lid met de NVKC en eventuele aangeslotene met de FMS en lidmaatschap van de LAD en/of DJS bent aangegaan;
 • Tevens worden gegevens verwerkt met het oog op gerechtvaardigde belangen van de NVKC, de FMS, de LAD, DJS en derden. Onder deze gerechtvaardigde belangen wordt in ieder geval begrepen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen realiseren van de statutaire doelstellingen van de NVKC, de FMS, de LAD, DJS en die derden;
 • Indien de NVKC uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hier aangegeven zal gaan gebruiken, dan zal dat uitsluitend plaatsvinden op de grondslag van uw uitdrukkelijke toestemming.

2.4.    De NVKC maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op persoonsgegevens en/of tot stand is gekomen met toepassing van profiling. 

3.    AAN WIE VERSTREKT DE NVKC PERSOONSGEGEVENS?

3.1.    Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt om aan de verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen (bijvoorbeeld de FMS, de LAD, DJS en de European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine), om ervoor te zorgen dat derden aan hun (statutaire) verplichtingen jegens u kunnen voldoen of omdat de NVKC daartoe wettelijk is gehouden.

3.2.    Wij kunnen voorts derden inschakelen die ten behoeve van de NVKC uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld ten behoeve van het verzenden van nieuwsbrieven, of die het mogelijk maken dat (web/online) applicaties kunnen worden gebruikt. Deze derden zijn verwerkers van de NVKC. Indien de NVKC verwerkers inschakelt zal zij altijd een verwerkersovereenkomst met hen sluiten. 

3.3.    De NVKC kan in bepaalde gevallen samen met een of meerdere andere partijen verwerkingsverantwoordelijke zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien dat voor een bepaalde dienst of product het geval is, zal dat in de voorwaarden voor het gebruik daarvan worden aangeven. 

3.4.    De NVKC zal uw gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden, noch aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte. 

4.    BEWAARTERMIJNEN

De NVKC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. De bewaartermijn kan per doel verschillen. 

5.    BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

De NVKC treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, onbevoegde toegang, verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

6.    VOOR BEZOEKERS EN GEBRUIKERS VAN ONZE DIGITALE KANALEN 

6.1.    Cookies

De NVKC maakt op haar websites, apps en voor haar digitale kanalen in ieder geval gebruik van functionele en analytische cookies (van derden) om inzicht te krijgen in het gebruik van haar websites, app en digitale kanalen. De NVKC gebruikt zowel eigen (functionele als analytische) cookies als cookies van derden (bijvoorbeeld van YouTube of Vimeo, om het mogelijk te maken video’s af te spelen). Via uw browser kunt u de instellingen voor het plaatsen van cookies aanpassen. Indien u ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat u niet meer van alle mogelijkheden van de websites of apps van de NVKC gebruik kunt maken. Raadpleeg uw browserinstructies of de “help”-functie van uw browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies. 

Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van derden kunnen tijdelijk of permanent op uw computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

6.2.    Links naar andere websites

Op de websites kunnen links staan naar andere websites waar de NVKC geen toezicht op houdt. De NVKC is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens of gebruik van cookies door deze websites.

7.    REGLEMENT VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN WIJZIGINGEN VAN ONS PRIVACY BELEID

7.1.    De NVKC en de FMS hebben in een Reglement Verwerking Persoonsgegevens (“RVP”) de jegens elkaar geldende rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden vastgelegd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de leden en aangeslotenen.

7.2.    De NVKC kan deze privacyverklaring wijzigen. Indien de wijzigingen voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop.

8.    UW RECHTEN

8.1.    U heeft het recht de NVKC te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer);
 • uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • uw persoonsgegevens te beperken, en/of;
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde. 

8.2.    Indien en voor zover de NVKC uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking door de NVKC bezwaar te maken. 

8.3.    Wij zullen uw verzoek, intrekking van uw toestemming of bezwaar beoordelen met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen daartoe aanleiding geeft.

8.4.    U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

9.    CONTACT

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of indien u onjuistheden en/of onvolkomenheden signaleert op websites stellen wij het op erg op prijs als u dit bij ons meldt. U kunt contact met ons opnemen via: buro@nvkc.nl.