Vereniging

De NVKC is de wetenschappelijke beroepsvereniging van klinisch chemici.


Organogram

 

De clusters van de NVKC sluiten aan bij de structuur van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Externe vertegenwoordigers vanuit de diverse NVKC clusters participeren in de corresponderende Raden van de FMS. Er zijn diverse werkgroepen acties binnen de clusters. Verder is er nauwe samenwerking met de VHL.