THEMA

Geïntegreerde diagnostiek

We werken toe naar een totale benadering van het lichaam. Hierbij beschouwen we niet langer alles als afzonderlijke processen, maar werken we samen met alle laboratorium-specialisten.

Geïntegreerde diagnostiek

Een labuitslag is veel meer dan een getal

Wanneer doe je een bepaalde test, wat zegt de uitslag en hoe ga je die vertalen naar diagnostiek? Het werk van de laboratoriumspecialist is veel meer dan het genereren van een getal, het is ondersteunend bij het gehele proces van diagnostiek en behandeling.

In het zorglandschap verdwijnen de muren tussen de specialismen en het laboratorium speelt daar een belangrijke rol in. Als een patiënt eerst bij de huisarts in behandeling was en daarna naar het ziekenhuis komt, wil het laboratorium ook over de uitslagen uit dat eerdere traject beschikken. Diagnostiek gaat immers over muren heen. De NVKC heeft hiertoe contact met andere beroepsverenigingen, zoals die van de medisch immunologen, ziekenhuisapothekers, klinisch fysici, pathologen en de medische microbiologie. Samenwerking tussen de verschillende laboratoria en disciplines wordt vanuit de verenigingen gestimuleerd en ligt voor de hand; voor de buitenwereld is het laboratorium immers het laboratorium. Inmiddels worden platforms en apparatuur dan ook samen gedeeld en treedt men als één gezicht naar buiten. Dit zal steeds meer gaan gebeuren. Door onderlinge intensievere samenwerking wordt de uitslag voor de arts ook gemakkelijker: die hoeft niet zelf de verschillende gegevens met elkaar te combineren. Zo wordt er bijvoorbeeld door klinisch chemici en ziekenhuisapothekers steeds vaker samengewerkt aan de weergave van interferentie van medicatie op de laboratoriumuitslagen. De arts ziet dan in één oogopslag welk effect bepaalde medicatie heeft op de labuitslagen. 

Er lopen inmiddels verschillende projecten op het gebied van geïntegreerde diagnostiek in de laboratoria, die de NVKC in het eigen vakblad, op congressen en symposia als voorbeelden en best practices presenteert. Deze manier van elkaar inspireren zal in 2025 op nog grotere schaal gebeuren. Tegelijkertijd zal er meer integratie met andere vakgebieden zijn en wordt kennis meer en meer gedeeld.