Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Nieuws

 • Wij zijn verhuisd!

  Onze nieuwe locatie past perfect bij onze visie ‘Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde 2025’, waarin ‘anders’ en ‘met anderen’ centraal staat.

  We blijven op efficiënte wijze hoogwaardige diagnostiek leveren, maar gaan nog meer – samen – op zoek naar verbreding en verdieping van ons vak en onze expertise.

  Onze nieuwe werkplek beweegt flexibel met onze ambities op het gebied van geïntegreerde diagnostiek en netwerkgeneeskunde mee. Juist door samenwerking met andere medisch specialismen ontstaat de energie die de klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde dichter bij de patiënt brengt.

  En daar doen we het voor!

  NVKC bureau
  Postbus 5056
  3502 JB Utrecht
  T : 088-5053420
  E: buro@nvkc.nl

  Bereikbaar: 8.30 uur – 17.00 uur (werkdagen)

  Bezoekadres
  Domus Medica
  Mercatorlaan 1200
  3528 BL Utrecht

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Laboratoriumdiagnostiek bij zeldzame complicatie na COVID-19 vaccinatie

  De nieuwste Leidraad: ”Diagnostiek en behandeling van patiënten met trombocytopenie met of zonder trombose na COVID-19 vaccinatie” staat nu online.

  De leidraad is tot stand gekomen in een samenwerking met NIV (NVvH, NVIVG), NVKC, NvN.

  Hiermee komen alle voorgaande adviezen te vervallen.

  Updates zullen via deze landelijke Leidraad worden gedeeld.

  https://internisten.nl/diagnostiek-en-behandeling-van-pati%C3%ABnten-met-trom bocytopenie-met-zonder-trombose-na-covid-19

   

  Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp:

  https://de-vhl.nl/protocollen/hemostase

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Yvonne Henskens benoemd tot hoogleraar Klinische Chemie.

  Yvonne Henskens benoemd tot hoogleraar Klinische Chemie, in het bijzonder Hemostase

  Klinisch chemicus Yvonne Henskens, is per 1 november 2020 benoemd tot persoonlijk hoogleraar op de leerstoel: “Klinische Chemie, in het bijzonder Hemostase” bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences te Maastricht.

  Yvonne Henskens werkt als klinisch chemicus bij het Centraal Diagnostisch Laboratorium van het Maastricht UMC en heeft daar de aandachtsgebieden transfusie en hemostase. Daarnaast is ze voorzitter van de Vereniging voor Hematologische Laboratoria.

  Deze leerstoel betreft een specifiek onderdeel van de Klinische Chemie: de laboratorium hemostase. Laboratoriumtesten op het gebied van hemostase zijn noodzakelijk voor patiënten die een erfelijke of verworven bloedings- of trombose neiging hebben. De testen worden gebruikt voor de diagnose en preventie van een aandoening of voor individuele behandelkeuzes en monitoring van pro-of antistollingsmedicatie en bloedtransfusies bij bloedingen of trombose.
  Met de instelling van deze persoonlijke leerstoel wordt beoogd een impuls te geven aan het ontwikkelen, het valideren en verbeteren van huidige/nieuwe laboratoriumtesten en aan het onderzoeken van algoritmen voor hemostase om patiënten (kosten)-effectiever, sneller te diagnosticeren en te behandelen (netto clinical benefit). Het diagnostische stollingslaboratorium zal hierbij de brug vormen tussen fundamenteel onderzoek en nieuwe “in vitro diagnostiek” (IVD)-ontwikkelingen enerzijds en klinisch relevante vraagstellingen anderzijds.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Derde versie Nederlandse Labcodeset beschikbaar

  Nictiz publiceert in samenwerking met de NVKC en NVMM, de derde verzie van de Nederlandse Labcodeset.  Met ruim 100 nieuwe bepalingen wordt het totale aantal gecodeerde laboratoriumbepalingen in de set uitgebreid naar 5.887.

  Meer informatie hierover op de website van Nictiz.

   

   

   

   

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • dr. Annemieke Heijboer benoemd tot hoogleraar

  Per 1 september 2020 is mevrouw dr. Annemieke Heijboer benoemd tot hoogleraar op de leerstoel ‘Endocrinologische laboratoriumgeneeskunde’. De leerstoel is ingebed binnen de afdeling Klinische Chemie, Endocrinologisch laboratorium, divisie 9 van Amsterdam UMC.

  Sinds 2010 is zij Klinisch chemicus - Endocrinoloog en hoofd van het Endocrinologisch Laboratorium en plaatsvervangend hoofd van de Afdeling Klinische Chemie in Amsterdam UMC. Zij is op dit moment bestuurslid van het onderzoeksinstituut Amsterdam Gastroenterology Endrocrinology and Metabolism (AGEM) van Amsterdam UMC, lid van de Bone Committee van de IFCC en voorzitter van de Commissie Endocrinologie van de NVKC.

   

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Richtlijn Bloedtransfusiebeleid gereviseerd

  De Richtlijn Bloedtransfusiebeleid is de eerste medische richtlijn die in Nederland tot stand kwam, toen nog bekend staand als CBO Consensus uit 2007. Nadien zijn er verschillende revisies geweest, Recent zijn 3 gereviseerde delen van de Richtlijn gepubliceerd in de Richtlijnendatabase:

  • Laboratoriumaspecten
  • trombocytentransfusies
  • Transfusiebeleid bij de niet acuut bloedende patient.

  In de komende periode zullen ook nieuwe modules over plasmatransfusies, transfusiereacties en bloedingen en bloedbesparende technieken aan deze richtlijn worden toegevoegd. Tevens worden modules uit de richtlijn van 2011 niet herzien zijn omgezet naar de modulaire opbouw en toegevoegd.

  De richtlijn Bloedtransfusie is uitgegroeid tot een leidraad voor alle professionals die te maken hebben met het geven van bloedtransfusies en beoogt antwoorden te geven op belangrijke uitgangsvragen zoals: wie, wanneer, hoe, hoeveel en met welke producten getransfundeerd wordt en wat daarvan volgens wetenschappelijk onderzoek aan voordelig/nadelig resultaat verwacht mag worden.

  Het initiatief voor deze revisie werd gezamenlijk genomen door de NIV, NVA en NVKC. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de betrokken beroepsverenigingen.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • EFLM/EAS Consensus Paper atherogene lipoproteïnen gepubliceerd

  Recent is de Consensus Paper “Quantifying atherogenic lipoproteins for lipid-lowering strategies: consensus-based recommendations from EAS and EFLM” gepubliceerd. Dit document is geproduceerd door de EFLM WG-Guidelines en de EFLM Task Group-Cardiac Markers in samenwerking met Europese Atherosclerose Society (EAS). De publicatie beschrijft recente inzichten omtrent pre-analytische, analytische en post-analytische fases van laboratorium onderzoek naar atherogene lipoproteïnen (waaronder het “herrezen” genetisch bepaalde lipoproteïne(a) partikel). Het manuscript is zowel in CCLM als in Atherosclerosis gepubliceerd.

  Alle nationale wetenschappelijke verenigingen van de EFLM zijn uitgenodigd geweest om reviewers te selecteren voor de becommentariëring van het concept manuscript. Publieke consultatie via alle nationale wetenschappelijke verenigingen aangesloten bij EFLM vond plaats begin 2019. De ingediende commentaren zijn beoordeeld en verwerkt.  Vervolgens is de revisie ter stemming aangeboden aan de 40 nationale wetenschappelijke verenigingen (29 landen hebben ingestemd, 1 tegen en 10 hebben niet gestemd).  Daarmee is dit manuscript een officiële EFLM/EAS consensus aanbeveling geworden.  Het EAS-EFLM consensus paper is thans vrijgegeven aan de Europese medische laboratoria via de nationale verenigingen die participeren in EFLM. 

  Het paper is te vinden in CCLM en in het EAS tijdschrift Atherosclerosis.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • NVKC Richtlijn wordt EFLM Opinion

  In april 2016 heeft de ALV de Richtlijn Validatie en verificatie van onderzoeksprocedures in medische laboratoria vastgesteld.
  Op verzoek van de EFLM is die richtlijn in het Engels vertaald en door de NVKC toegevoegd aan een Europese database klinisch chemische richtlijnen. Vanwege de grote belangstelling voor dit soort werk heeft de EFLM werkgroep accreditatie en ISO (WG-A/ISO) een opinion paper gepubliceerd gebaseerd op onze NVKC richtlijn. Om draagvlak te vinden bij andere landen zijn er wat kleine aanpassingen geïntroduceerd, maar de Nederlandse richtlijn blijft herkenbaar als fundament voor deze paper. We zijn dan ook trots dat ‘onze ‘richtlijn nu formeel de status heeft van EFLM opinion en als zodanig is gepubliceerd in CCLM met Nederlandse auteurs op eerste, tweede en laatste plaats.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • NVKC voorzitter Marc Elisen in tv-programma EditieNL over thuistesten

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Biotine-interferentie: veiligheidsinformatie opgenomen bij medicijnen

  Omdat biotine klinisch chemische analyses kan beïnvloeden heeft de European Medicines Agency besloten om de interferentie van biotine bij de productkenmerken en in de bijsluiter van geneesmiddelen op te nemen. Dit bij geneesmiddelen die voor oraal gebruik (≥150 microgram biotine per doseereenheid) en bij geneesmiddelen die voor parenteraal gebruik( ≥60 microgram biotine per doseereenheid) bevatten. Dit is door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen overgenomen en als volgt geformuleerd:

  Samenvatting van de productkenmerken

  4.4. Waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

  Interferentie met klinische laboratoriumtests

  Biotine kan interfereren met laboratoriumtests op basis van een biotine/streptavidine-interactie die kan leiden tot onjuist lagere of onjuist hogere testresultaten, afhankelijk van de test. Het interferentierisico is hoger bij kinderen en patiënten met een nierfunctiestoornis en neemt toe bij hogere doses. Bij de interpretatie van laboratoriumtests moet rekening worden gehouden met een mogelijke biotine-interferentie, in het bijzonder wanneer een gebrek aan samenhang met de klinische symptomen wordt waargenomen (bijv. resultaten van schildkliertests die de ziekte van Graves nabootsen bij asymptomatische patiënten die biotine gebruiken of vals negatieve troponinetestresultaten laten zien bij patiënten met een hartinfarct die biotine gebruiken). In die gevallen waarin interferentie wordt vermoed, moeten zo mogelijk alternatieve tests worden gebruikt die niet gevoelig zijn voor biotine- interferentie. Het laboratoriumpersoneel moet worden geraadpleegd wanneer om laboratoriumtests wordt gevraagd voor patiënten die biotine gebruiken.

   

  Bijsluiter

  2.Wanneer mag u X niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  [Productnaam] bevat <hoeveelheid> biotine per <doseereenheid>. Als er een laboratoriumtest wordt gedaan, dan dient u aan uw arts of het laboratoriumpersoneel te melden dat u [Productnaam] gebruikt of onlangs heeft gebruikt, aangezien biotine van invloed kan zijn op de resultaten van de test. Afhankelijk van de test kunnen door biotine de resultaten te hoog of te laag zijn. Uw arts kan u vragen om met [Productnaam] te stoppen voordat de laboratoriumtests worden verricht. U dient zich er ook van bewust te zijn dat andere producten die u gebruikt, zoals multivitamines of supplementen voor haar, huid en nagels, ook biotine kunnen bevatten en de resultaten van laboratoriumtests kunnen beïnvloeden. Als u deze producten gebruikt, dan wordt u verzocht dit aan uw arts of het laboratoriumpersoneel te melden.

  Voor laboratoriumprofessionals is het daarom van belang dat zij op de hoogte zijn van de invloed van biotine op de analyse. Aanvullende informatie is te vinden via de WIWA (Wat Interfereert Waar) Database, zie https://www.nvkc.nl/professional/wat-interfereert-waar?zoek=biotine&btnZoek=Zoeken

  Categorie: 
  NVKC Nieuws