Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Nieuws

 • Laboratoriumdiagnostiek bij zeldzame complicatie na COVID-19 vaccinatie

  De nieuwste Leidraad: ”Diagnostiek en behandeling van patiënten met trombocytopenie met of zonder trombose na COVID-19 vaccinatie” staat nu online.

  De leidraad is tot stand gekomen in een samenwerking met NIV (NVvH, NVIVG), NVKC, NvN.

  Hiermee komen alle voorgaande adviezen te vervallen.

  Updates zullen via deze landelijke Leidraad worden gedeeld.

  https://internisten.nl/diagnostiek-en-behandeling-van-pati%C3%ABnten-met-trom bocytopenie-met-zonder-trombose-na-covid-19

   

  Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp:

  https://de-vhl.nl/protocollen/hemostase

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Yvonne Henskens benoemd tot hoogleraar Klinische Chemie.

  Yvonne Henskens benoemd tot hoogleraar Klinische Chemie, in het bijzonder Hemostase

  Klinisch chemicus Yvonne Henskens, is per 1 november 2020 benoemd tot persoonlijk hoogleraar op de leerstoel: “Klinische Chemie, in het bijzonder Hemostase” bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences te Maastricht.

  Yvonne Henskens werkt als klinisch chemicus bij het Centraal Diagnostisch Laboratorium van het Maastricht UMC en heeft daar de aandachtsgebieden transfusie en hemostase. Daarnaast is ze voorzitter van de Vereniging voor Hematologische Laboratoria.

  Deze leerstoel betreft een specifiek onderdeel van de Klinische Chemie: de laboratorium hemostase. Laboratoriumtesten op het gebied van hemostase zijn noodzakelijk voor patiënten die een erfelijke of verworven bloedings- of trombose neiging hebben. De testen worden gebruikt voor de diagnose en preventie van een aandoening of voor individuele behandelkeuzes en monitoring van pro-of antistollingsmedicatie en bloedtransfusies bij bloedingen of trombose.
  Met de instelling van deze persoonlijke leerstoel wordt beoogd een impuls te geven aan het ontwikkelen, het valideren en verbeteren van huidige/nieuwe laboratoriumtesten en aan het onderzoeken van algoritmen voor hemostase om patiënten (kosten)-effectiever, sneller te diagnosticeren en te behandelen (netto clinical benefit). Het diagnostische stollingslaboratorium zal hierbij de brug vormen tussen fundamenteel onderzoek en nieuwe “in vitro diagnostiek” (IVD)-ontwikkelingen enerzijds en klinisch relevante vraagstellingen anderzijds.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Uitbreiding Nederlandse Labcodeset:

  Uitbreiding Nederlandse Labcodeset: nog meer laboratoriumgegevens eenduidig uitwisselbaar

  Elke dag vinden op grote schaal laboratoriumonderzoeken plaats. Denk aan onderzoeken in diverse lichaamsmaterialen, geneesmiddelenspiegels, bij infectieziekten, of resistentiepatronen. De Nederlandse Labcodeset maakt het mogelijk dergelijke aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek uniform uit te wisselen. Dit komt onder andere het hergebruik van gegevens en de efficiëntie ten goede. 

  Na de eerste versie in mei 2019 is nu de tweede versie van de Nederlandse Labcodeset beschikbaar. Met deze publicatie wordt het aantal beschikbare gecodeerde laboratoriumbepalingen in de set uitgebreid van ruim 5.000 naar 5.715. Deze bepalingen zijn gecodeerd met LOINC-concepten die verrijkt zijn met door professionals vastgestelde Nederlandse vertalingen, voorkeurseenheden conform de UCUM-notatie voor kwantitatieve bepalingen en SNOMED-uitkomstlijsten voor kwalitatieve uitkomsten. Met deze labcodes kunnen laboratoriumspecialisten elkaar beter begrijpen en gegevens in hun informatiesystemen verwerken tot betekenisvolle informatie. Er is een eenmalige mapping nodig van de eigen testcodes naar LOINC codes.

  Ook nieuw is de ondersteuning voor het gebruik van zogenaamde panels. Met een panel kan met één code in één keer een verzameling van testen worden aangevraagd die bij elkaar horen. Dankzij het panel kun je in een keer een vraagstelling uitzetten naar een ander laboratorium. In de Viewer van de NL Labcodeset kunt u ook zien of een labcode behoort bij een panel. De Nederlandse Labcodeset heeft de status van een door VWS het Informatieberaad van VWS erkende essentiële Zorg Informatie Bouwsteen (ZIB)

  U kunt de Nederlandse Labcodeset verkennen in onze browser en in de lijst. Om de labcodeset te downloaden en te gebruiken, heeft u een SNOMED-licentie nodig. Op www.nictiz.nl/licenties-en-downloads  leest u waar u lijst van SNOMED-releases kunt vinden.

  De Nederlandse Labcodeset is bedoeld voor gebruik in alle klinische laboratoria en wordt inhoudelijk beheerd door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM). De Nederlandse Labcodeset wordt functioneel beheerd en gepubliceerd door Nictiz. Meer weten? Klik hier.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • dr. Annemieke Heijboer benoemd tot hoogleraar

  Per 1 september 2020 is mevrouw dr. Annemieke Heijboer benoemd tot hoogleraar op de leerstoel ‘Endocrinologische laboratoriumgeneeskunde’. De leerstoel is ingebed binnen de afdeling Klinische Chemie, Endocrinologisch laboratorium, divisie 9 van Amsterdam UMC.

  Sinds 2010 is zij Klinisch chemicus - Endocrinoloog en hoofd van het Endocrinologisch Laboratorium en plaatsvervangend hoofd van de Afdeling Klinische Chemie in Amsterdam UMC. Zij is op dit moment bestuurslid van het onderzoeksinstituut Amsterdam Gastroenterology Endrocrinology and Metabolism (AGEM) van Amsterdam UMC, lid van de Bone Committee van de IFCC en voorzitter van de Commissie Endocrinologie van de NVKC.

   

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Richtlijn Bloedtransfusiebeleid gereviseerd

  De Richtlijn Bloedtransfusiebeleid is de eerste medische richtlijn die in Nederland tot stand kwam, toen nog bekend staand als CBO Consensus uit 2007. Nadien zijn er verschillende revisies geweest, Recent zijn 3 gereviseerde delen van de Richtlijn gepubliceerd in de Richtlijnendatabase:

  • Laboratoriumaspecten
  • trombocytentransfusies
  • Transfusiebeleid bij de niet acuut bloedende patient.

  In de komende periode zullen ook nieuwe modules over plasmatransfusies, transfusiereacties en bloedingen en bloedbesparende technieken aan deze richtlijn worden toegevoegd. Tevens worden modules uit de richtlijn van 2011 niet herzien zijn omgezet naar de modulaire opbouw en toegevoegd.

  De richtlijn Bloedtransfusie is uitgegroeid tot een leidraad voor alle professionals die te maken hebben met het geven van bloedtransfusies en beoogt antwoorden te geven op belangrijke uitgangsvragen zoals: wie, wanneer, hoe, hoeveel en met welke producten getransfundeerd wordt en wat daarvan volgens wetenschappelijk onderzoek aan voordelig/nadelig resultaat verwacht mag worden.

  Het initiatief voor deze revisie werd gezamenlijk genomen door de NIV, NVA en NVKC. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de betrokken beroepsverenigingen.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • EFLM/EAS Consensus Paper atherogene lipoproteïnen gepubliceerd

  Recent is de Consensus Paper “Quantifying atherogenic lipoproteins for lipid-lowering strategies: consensus-based recommendations from EAS and EFLM” gepubliceerd. Dit document is geproduceerd door de EFLM WG-Guidelines en de EFLM Task Group-Cardiac Markers in samenwerking met Europese Atherosclerose Society (EAS). De publicatie beschrijft recente inzichten omtrent pre-analytische, analytische en post-analytische fases van laboratorium onderzoek naar atherogene lipoproteïnen (waaronder het “herrezen” genetisch bepaalde lipoproteïne(a) partikel). Het manuscript is zowel in CCLM als in Atherosclerosis gepubliceerd.

  Alle nationale wetenschappelijke verenigingen van de EFLM zijn uitgenodigd geweest om reviewers te selecteren voor de becommentariëring van het concept manuscript. Publieke consultatie via alle nationale wetenschappelijke verenigingen aangesloten bij EFLM vond plaats begin 2019. De ingediende commentaren zijn beoordeeld en verwerkt.  Vervolgens is de revisie ter stemming aangeboden aan de 40 nationale wetenschappelijke verenigingen (29 landen hebben ingestemd, 1 tegen en 10 hebben niet gestemd).  Daarmee is dit manuscript een officiële EFLM/EAS consensus aanbeveling geworden.  Het EAS-EFLM consensus paper is thans vrijgegeven aan de Europese medische laboratoria via de nationale verenigingen die participeren in EFLM. 

  Het paper is te vinden in CCLM en in het EAS tijdschrift Atherosclerosis.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • NVKC Richtlijn wordt EFLM Opinion

  In april 2016 heeft de ALV de Richtlijn Validatie en verificatie van onderzoeksprocedures in medische laboratoria vastgesteld.
  Op verzoek van de EFLM is die richtlijn in het Engels vertaald en door de NVKC toegevoegd aan een Europese database klinisch chemische richtlijnen. Vanwege de grote belangstelling voor dit soort werk heeft de EFLM werkgroep accreditatie en ISO (WG-A/ISO) een opinion paper gepubliceerd gebaseerd op onze NVKC richtlijn. Om draagvlak te vinden bij andere landen zijn er wat kleine aanpassingen geïntroduceerd, maar de Nederlandse richtlijn blijft herkenbaar als fundament voor deze paper. We zijn dan ook trots dat ‘onze ‘richtlijn nu formeel de status heeft van EFLM opinion en als zodanig is gepubliceerd in CCLM met Nederlandse auteurs op eerste, tweede en laatste plaats.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • NVKC voorzitter Marc Elisen in tv-programma EditieNL over thuistesten

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Biotine-interferentie: veiligheidsinformatie opgenomen bij medicijnen

  Omdat biotine klinisch chemische analyses kan beïnvloeden heeft de European Medicines Agency besloten om de interferentie van biotine bij de productkenmerken en in de bijsluiter van geneesmiddelen op te nemen. Dit bij geneesmiddelen die voor oraal gebruik (≥150 microgram biotine per doseereenheid) en bij geneesmiddelen die voor parenteraal gebruik( ≥60 microgram biotine per doseereenheid) bevatten. Dit is door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen overgenomen en als volgt geformuleerd:

  Samenvatting van de productkenmerken

  4.4. Waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

  Interferentie met klinische laboratoriumtests

  Biotine kan interfereren met laboratoriumtests op basis van een biotine/streptavidine-interactie die kan leiden tot onjuist lagere of onjuist hogere testresultaten, afhankelijk van de test. Het interferentierisico is hoger bij kinderen en patiënten met een nierfunctiestoornis en neemt toe bij hogere doses. Bij de interpretatie van laboratoriumtests moet rekening worden gehouden met een mogelijke biotine-interferentie, in het bijzonder wanneer een gebrek aan samenhang met de klinische symptomen wordt waargenomen (bijv. resultaten van schildkliertests die de ziekte van Graves nabootsen bij asymptomatische patiënten die biotine gebruiken of vals negatieve troponinetestresultaten laten zien bij patiënten met een hartinfarct die biotine gebruiken). In die gevallen waarin interferentie wordt vermoed, moeten zo mogelijk alternatieve tests worden gebruikt die niet gevoelig zijn voor biotine- interferentie. Het laboratoriumpersoneel moet worden geraadpleegd wanneer om laboratoriumtests wordt gevraagd voor patiënten die biotine gebruiken.

   

  Bijsluiter

  2.Wanneer mag u X niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  [Productnaam] bevat <hoeveelheid> biotine per <doseereenheid>. Als er een laboratoriumtest wordt gedaan, dan dient u aan uw arts of het laboratoriumpersoneel te melden dat u [Productnaam] gebruikt of onlangs heeft gebruikt, aangezien biotine van invloed kan zijn op de resultaten van de test. Afhankelijk van de test kunnen door biotine de resultaten te hoog of te laag zijn. Uw arts kan u vragen om met [Productnaam] te stoppen voordat de laboratoriumtests worden verricht. U dient zich er ook van bewust te zijn dat andere producten die u gebruikt, zoals multivitamines of supplementen voor haar, huid en nagels, ook biotine kunnen bevatten en de resultaten van laboratoriumtests kunnen beïnvloeden. Als u deze producten gebruikt, dan wordt u verzocht dit aan uw arts of het laboratoriumpersoneel te melden.

  Voor laboratoriumprofessionals is het daarom van belang dat zij op de hoogte zijn van de invloed van biotine op de analyse. Aanvullende informatie is te vinden via de WIWA (Wat Interfereert Waar) Database, zie https://www.nvkc.nl/professional/wat-interfereert-waar?zoek=biotine&btnZoek=Zoeken

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Aanmoedigingsprijs patientveiligheid voor Arjan Albersen

  ïAfgelopen 19 september won laboratoriumspecialist Arjan Albersen (LUMC) met zijn team de aanmoedigingsprijs voor het beste onderzoek tijdens het symposium “Incidenten in de zorg: leggen we de vinger op de zere plek?” in het Amsterdam UMC. Het onderzoek betreft een grondige analyse van de risico’s op patiëntverwisseling in de bloedtransfusieketen. Het symposium werd georganiseerd door VMSzorg, een intiatief van NVZ en NFU dat tot doel heeft het verder bevorderen van de patiëntveiligheid in ziekenhuizen.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws