Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Nieuws

 • Marc Thelen benoemd tot hoogleraar Kwaliteit in Medische Laboratoriumzorg

  De Radboud Universiteit heeft per 1 maart 2019 klinisch chemicus en SKML directeur Dr. Marc Thelen benoemd tot bijzonder hoogleraar 'kwaliteit in medische laboratoriumzorg'.

  Marc Thelen werkt als klinisch chemicus en medisch manager van het klinisch chemisch en hematologisch laboratorium van Amphia Breda. Daarnaast is hij directeur van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML).

  Doel van de leerstoel is om een impuls te geven aan de wetenschappelijke ontwikkeling van de kwaliteit van medische laboratoriumdiagnostiek middels onderzoek, onderwijs en benutting van netwerken. Daarbij zal de relatie tussen de meetbaarheid van de analytische kwaliteit van laboratoriumbepalingen en de medische beslissingen die (mede) op basis van hun uitkomst worden genomen centraal staan.

  De vooraanstaande positie van de SKML in de wereld van de analytische kwaliteit van medische laboratoriumdiagnostiek, gecombineerd met de enorme schat aan data in de SKML database en de inbedding van Thelen in (inter)nationale netwerken rondom kwaliteitszorg bieden uitstekende mogelijkheden om die ambities waar te maken.

  De leerstoel is ondergebracht bij de afdeling Laboratoriumgeneeskunde van het Radboudumc.

   

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • LEES hier de Visie 2025

 • "Meer onderzoek naar relatie tussen agressie en antidepressiva nodig"

  Dat zegt klinisch chemicus en hoogleraar farmacogenetica Ron van Schaik in een uitzending van EenVandaag op 19 februari jl. naar aanleiding van een recente rechtszaak. Met DNA-onderzoek kan mogelijk vastgesteld worden of en in welke mate iemand te maken krijgt met (ernstige) bijwerkingen van antidepressiva.  Lees hier het hele verhaal.

   

   

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Informatieberaad Zorg erkent Nederlandse Labcodeset

  Om een patiënt veilig en snel te behandelen, is het essentieel dat laboratoriumresultaten snel beschikbaar en eenduidig zijn. Hiervoor is een goed beheerde Nederlandse Labcodeset onmisbaar. Zorgverleners en onderzoekers kunnen elkaar met deze codeset begrijpen en zij kunnen de gegevens in hun informatiesystemen verwerken tot betekenisvolle informatie. Het is dan ook goed nieuws dat het Informatieberaad Zorg de Nederlandse Labcodeset erkent als een belangrijke bouwsteen voor informatie-uitwisseling in het zorgstelsel. De beheerorganisaties (NVKC, NVMM, Nictiz en het RIVM), tekenden op dinsdag 19 februari 2019 de overeenkomst.

  Nederlandse Labcodeset
  De Nederlandse Labcodeset bevat laboratoriumcodes die primair bedoeld zijn voor de communicatie (digitale uitwisseling van gegevens) tussen laboratoriumspecialisten, zorgverleners, onderzoekers en epidemiologen van instellingen voor de volksgezondheid in Nederland en mogelijk ook daarbuiten. Het gaat om codes voor bijvoorbeeld bloed, hemoglobine, vitale kenmerken, infecties, micro-organismen of resistentiepatronen. Met de Nederlandse Labcodeset wordt het mogelijk om aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek in Nederland eenduidig uit te wisselen.

  Versnelde gegevensuitwisseling in bestrijding antibioticaresistentie
  Nederland is koploper in het tegengaan en bestrijden van antibioticaresistentie. Onlangs kwam in het nieuws dat Nederland de antibioticaresistentie onder controle heeft. Om deze positie te behouden en ons te wapenen tegen de snelle opkomst van antibioticaresistentie in andere landen, investeerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanzienlijk in een verbeterde en versnelde uitwisseling van de gegevens. De NVMM (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie), expertisecentrum Nictiz en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontwikkelden hiervoor Eenheid van Taal in antibioticaresistentie, directe informatie-uitwisseling met een gestandaardiseerde set van labcodes op basis van de Nederlandse Labcodeset. Antibioticaresistentie is het eerste onderdeel waarbij structureel gebruik gemaakt wordt van de Nederlandse Labcodeset. Wanneer eind 2020 alle laboratoria zijn aangesloten, ontstaan ook mogelijkheden om op andere terreinen gebruik te maken van de Nederlandse Labcodeset. Zoals voor de aanvragen van huisartsen of voor het uitbesteden van onderzoek aan andere labs.

  Meer informatie
  De beheersorganisatie van de Nederlandse Labcodeset bestaat uit vier organisaties:

  • De NVKC (Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde) en NVMM zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
  • Nictiz ondersteunt het beheer vanuit hun terminologiecentrum.
  • Het RIVM ondersteunt het beheer en het gebruik van de Nederlandse Labcodeset vanuit het belang voor de volksgezondheid.

  Het bestuur van de NVKC is zeer ingenomen met dit resultaat en dankt de Commissie AICT voor haar bijzondere inspannnigen in dezen.

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Genetisch onderzoek voorkomt ernstige bijwerkingen chemo

  Het aantal kankerpatiënten dat ernstig ziek wordt of zelfs overlijdt door het veelgebruikte chemomedicijn 5-FU kan drastisch omlaag door alle patiënten vooraf genetisch te testen en daarna eventueel de dosis aan te passen. Nederlands onderzoek onder elfhonderd patiënten in zeventien ziekenhuizen levert daarvoor nu het definitieve bewijs. Dit berichtte De Volkskrant op 2 januari jl. Klinisch chemicus en hoogleraar Farmacogenetica aan het Erasmus MC prof. dr. Ron van Schaik werkte mee aan het onderzoek dat werd gepubliceerd in The Lancet Oncology met als eerste auteur kersverse aios klinische chemie Linda Henricks (LUMC). Download het volledige artikel Henricks et al. - DPYD genotyping - Lancet Oncol 2018.pdf

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • NHG publiceert standpunt Farmacogenetica

  Onlangs heeft de NHG het standpunt Farmacogenetica gepubliceerd. Hierin wordt besproken wat farmacogenetica is, en voordelen en limitaties geduid: wanneer de huisarts farmacogenetic het beste aan kan vragen, hoe de huisarts dit kan doen en hoe de resultaten dienen te worden geinterpreteerd.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Consultatieronde Nederlandse Labcodeset

  Na jarenlange voorbereiding worden er nu steeds belangrijkere stappen gezet om uitwisselbaarheid van laboratoriumgegevens mogelijk te maken. Met het oog op verregaande gevensuitwisseling tussen zorgorganisaties, instanties en patiënten, zeker met verdere ontwikkeling van PGO’s en portalen moeten gestructureerde gegevensuitwisseling ook geborgd zijn en blijven. De NVKC Commissie AICT is druk bezig om de Nederlandse Labcodeset op basis van LOINC en SNOMED verder te complementeren en valideren. De totale NL Labcodeset bestrijkt de klassieke klinische chemie, hematologie, immunologie, stolling, farmacie/toxicologie en medische microbiologie. De Nederlandse Labcodeset is gevormd en wordt gevalideerd door experts van de NVKC  en NVMM i.s.m. met taal- en dataexperts van Nictiz.  De NL Labcodeset is reeds beschikbaar via https://labterminologie.nl/art-decor/labconcepts en bevat nu 2600 gevalideerde codes, inclusief een in SNOMED gecodeeerd materiaal èn de in Nederland te gebruiken voorkeurseenheid!. Dit zal de komende weken nog groeien naar ongeveer 6900 codes.

  De Commissie AICT heeft samen met de NVMM, Nictiz en het RIVM een advies opgesteld voor het Informatieberaad Zorg (VWS) m.b.t. deze laboratorium-uitwisselingsstandaard. Het document staat open voor consultatie om zo de vragen/issues  te kunnen inventariseren. Op grond hiervan zal uiteindelijk besloten worden of deze bouwstenen voor goede uitwisseling  van labinformatie te kunnen garanderen zal worden opgenomen in de basisinfrastructuur. Dit zal dan op korte termijn resulteren in een verplichte inrichting in onze zorgsystemen. Het advies is te vinden op de webpagina van het Informatieberaad. Daar staat ook aangegeven hoe u kunt reageren.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Diagnosefouten verdienen meer aandacht

  Bij het terugdringen van vermijdbare schade en sterfte was er tot nog toe weinig aandacht voor diagnosefouten als oorzaak. Het is tijd dat daarin verandering komt, want diagnostiek is tegenwoordig risicovoller dan het medicatieproces. Dit betogen een eental specialisten, waaronder dr. Maarten ten Berg, klinisch chemicus un het UMCU, in Medisch Contact van 24 mei jl.

  Lees hier het artikel

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Kennisagenda Klinische Chemie gepubliceerd

  Tijdens het afgelopen voorjaarscongres heeft de Werkgroep ZOEKK (ZOrgEvaluatie Kennisagenda Klinische chemie) de Kennisagenda Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde overhandigd aan NVKC voorzitter Marc Elisen.

  De Kennisagenda beschrijft het proces en de uitkomst van de zoektocht naar kennishiaten binnen het vakgebied. Het resultaat is een top 10 van onderzoeksvragen die in de komende jaren aangepakt gaan worden.  Daartoe is in de Kennisagenda ook het bestaande onderzoekspotentieel in kaart gebracht.

  Tot de top 10 aan kennishiaten behoren ondermeer de diagnostische waarde van HbA1c bij verdenking op diabetes, de veiligheid en effectiviteit van DOAC gebruik en subgroep afhankelijke referentie intervallen van testen (bijvoorbeeld bij kinderen en ouderen).

  Een permanente Commissie Zorgevaluatie binnen de NVKC gaat de onderzoekstrajecten begeleiden.
  Download hier de digitale versie van de Kennisagenda

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Publieksprijs 2018 voor project Bernhoven “Transfusie in de Traumahelikopter”

  Patiënten met ernstig bloedverlies na een ongeval krijgen al in de traumahelikopter een bloedtransfusie toegediend. Met dit project wint het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Ziekenhuis Bernhoven te Uden de Publieksprijs Klinische Chemie 2018.

  “Een levensreddende toepassing in een levensbedreigende situatie. Knap dat de mensen van Bernhoven wet- en regelgeving hebben weten om te draaien in het voordeel van de patiënt en daar belangrijke partners in mee kregen. Al 3 van de 4 Lifeliners hebben dit aan boord. Groningen, waar blijven jullie? En het perspectief is natuurlijk dat ook de ambulance, wanneer geïndiceerd, zo’n kit meeneemt. Onderzoek ook dat traject!" Aldus de jury, die aan alle inzenders voor de prijs wel een opdracht mee te geven had..

  Deze inzendingen zijn hier te zien te zien. De  jury van deze editie van de publieksprijs werd gevormd door Jacintha van Balen (NHG), Lianne Boesten (NVKC), Huib Cense (FMS), Josine van der Kraan (Patiëntenfederatie) en Judith Tielen (VVD).   

  De Publieksprijs Klinische Chemie is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) en wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een klinisch chemisch project dat aantoonbaar in positieve zin een grote impact heeft voor patiënten en/of hun omgeving.

  De prijs werd uitgereikt door klinisch chemicus dr. Harry de Wit, in zijn functie als bestuurslid van de Nederlandse Vereninging van Bloedtransfusie, aan dr. Jart Diris van KCL Bernhoven tijdens het Voorjaarscongres van de NVKC op 12 april 2018 in Papendal.

  (foto Marcel van Berkel)

  Categorie: 
  NVKC Nieuws