Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Nieuws

 • Richtlijn Bloedtransfusiebeleid gereviseerd

  De Richtlijn Bloedtransfusiebeleid is de eerste medische richtlijn die in Nederland tot stand kwam, toen nog bekend staand als CBO Consensus uit 2007. Nadien zijn er verschillende revisies geweest, Recent zijn 3 gereviseerde delen van de Richtlijn gepubliceerd in de Richtlijnendatabase:

  • Laboratoriumaspecten
  • trombocytentransfusies
  • Transfusiebeleid bij de niet acuut bloedende patient.

  In de komende periode zullen ook nieuwe modules over plasmatransfusies, transfusiereacties en bloedingen en bloedbesparende technieken aan deze richtlijn worden toegevoegd. Tevens worden modules uit de richtlijn van 2011 niet herzien zijn omgezet naar de modulaire opbouw en toegevoegd.

  De richtlijn Bloedtransfusie is uitgegroeid tot een leidraad voor alle professionals die te maken hebben met het geven van bloedtransfusies en beoogt antwoorden te geven op belangrijke uitgangsvragen zoals: wie, wanneer, hoe, hoeveel en met welke producten getransfundeerd wordt en wat daarvan volgens wetenschappelijk onderzoek aan voordelig/nadelig resultaat verwacht mag worden.

  Het initiatief voor deze revisie werd gezamenlijk genomen door de NIV, NVA en NVKC. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de betrokken beroepsverenigingen.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • EFLM/EAS Consensus Paper atherogene lipoproteïnen gepubliceerd

  Recent is de Consensus Paper “Quantifying atherogenic lipoproteins for lipid-lowering strategies: consensus-based recommendations from EAS and EFLM” gepubliceerd. Dit document is geproduceerd door de EFLM WG-Guidelines en de EFLM Task Group-Cardiac Markers in samenwerking met Europese Atherosclerose Society (EAS). De publicatie beschrijft recente inzichten omtrent pre-analytische, analytische en post-analytische fases van laboratorium onderzoek naar atherogene lipoproteïnen (waaronder het “herrezen” genetisch bepaalde lipoproteïne(a) partikel). Het manuscript is zowel in CCLM als in Atherosclerosis gepubliceerd.

  Alle nationale wetenschappelijke verenigingen van de EFLM zijn uitgenodigd geweest om reviewers te selecteren voor de becommentariëring van het concept manuscript. Publieke consultatie via alle nationale wetenschappelijke verenigingen aangesloten bij EFLM vond plaats begin 2019. De ingediende commentaren zijn beoordeeld en verwerkt.  Vervolgens is de revisie ter stemming aangeboden aan de 40 nationale wetenschappelijke verenigingen (29 landen hebben ingestemd, 1 tegen en 10 hebben niet gestemd).  Daarmee is dit manuscript een officiële EFLM/EAS consensus aanbeveling geworden.  Het EAS-EFLM consensus paper is thans vrijgegeven aan de Europese medische laboratoria via de nationale verenigingen die participeren in EFLM. 

  Het paper is te vinden in CCLM en in het EAS tijdschrift Atherosclerosis.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • NVKC Richtlijn wordt EFLM Opinion

  In april 2016 heeft de ALV de Richtlijn Validatie en verificatie van onderzoeksprocedures in medische laboratoria vastgesteld.
  Op verzoek van de EFLM is die richtlijn in het Engels vertaald en door de NVKC toegevoegd aan een Europese database klinisch chemische richtlijnen. Vanwege de grote belangstelling voor dit soort werk heeft de EFLM werkgroep accreditatie en ISO (WG-A/ISO) een opinion paper gepubliceerd gebaseerd op onze NVKC richtlijn. Om draagvlak te vinden bij andere landen zijn er wat kleine aanpassingen geïntroduceerd, maar de Nederlandse richtlijn blijft herkenbaar als fundament voor deze paper. We zijn dan ook trots dat ‘onze ‘richtlijn nu formeel de status heeft van EFLM opinion en als zodanig is gepubliceerd in CCLM met Nederlandse auteurs op eerste, tweede en laatste plaats.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • NVKC voorzitter Marc Elisen in tv-programma EditieNL over thuistesten

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Biotine-interferentie: veiligheidsinformatie opgenomen bij medicijnen

  Omdat biotine klinisch chemische analyses kan beïnvloeden heeft de European Medicines Agency besloten om de interferentie van biotine bij de productkenmerken en in de bijsluiter van geneesmiddelen op te nemen. Dit bij geneesmiddelen die voor oraal gebruik (≥150 microgram biotine per doseereenheid) en bij geneesmiddelen die voor parenteraal gebruik( ≥60 microgram biotine per doseereenheid) bevatten. Dit is door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen overgenomen en als volgt geformuleerd:

  Samenvatting van de productkenmerken

  4.4. Waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

  Interferentie met klinische laboratoriumtests

  Biotine kan interfereren met laboratoriumtests op basis van een biotine/streptavidine-interactie die kan leiden tot onjuist lagere of onjuist hogere testresultaten, afhankelijk van de test. Het interferentierisico is hoger bij kinderen en patiënten met een nierfunctiestoornis en neemt toe bij hogere doses. Bij de interpretatie van laboratoriumtests moet rekening worden gehouden met een mogelijke biotine-interferentie, in het bijzonder wanneer een gebrek aan samenhang met de klinische symptomen wordt waargenomen (bijv. resultaten van schildkliertests die de ziekte van Graves nabootsen bij asymptomatische patiënten die biotine gebruiken of vals negatieve troponinetestresultaten laten zien bij patiënten met een hartinfarct die biotine gebruiken). In die gevallen waarin interferentie wordt vermoed, moeten zo mogelijk alternatieve tests worden gebruikt die niet gevoelig zijn voor biotine- interferentie. Het laboratoriumpersoneel moet worden geraadpleegd wanneer om laboratoriumtests wordt gevraagd voor patiënten die biotine gebruiken.

   

  Bijsluiter

  2.Wanneer mag u X niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  [Productnaam] bevat <hoeveelheid> biotine per <doseereenheid>. Als er een laboratoriumtest wordt gedaan, dan dient u aan uw arts of het laboratoriumpersoneel te melden dat u [Productnaam] gebruikt of onlangs heeft gebruikt, aangezien biotine van invloed kan zijn op de resultaten van de test. Afhankelijk van de test kunnen door biotine de resultaten te hoog of te laag zijn. Uw arts kan u vragen om met [Productnaam] te stoppen voordat de laboratoriumtests worden verricht. U dient zich er ook van bewust te zijn dat andere producten die u gebruikt, zoals multivitamines of supplementen voor haar, huid en nagels, ook biotine kunnen bevatten en de resultaten van laboratoriumtests kunnen beïnvloeden. Als u deze producten gebruikt, dan wordt u verzocht dit aan uw arts of het laboratoriumpersoneel te melden.

  Voor laboratoriumprofessionals is het daarom van belang dat zij op de hoogte zijn van de invloed van biotine op de analyse. Aanvullende informatie is te vinden via de WIWA (Wat Interfereert Waar) Database, zie https://www.nvkc.nl/professional/wat-interfereert-waar?zoek=biotine&btnZoek=Zoeken

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Aanmoedigingsprijs patientveiligheid voor Arjan Albersen

  ïAfgelopen 19 september won laboratoriumspecialist Arjan Albersen (LUMC) met zijn team de aanmoedigingsprijs voor het beste onderzoek tijdens het symposium “Incidenten in de zorg: leggen we de vinger op de zere plek?” in het Amsterdam UMC. Het onderzoek betreft een grondige analyse van de risico’s op patiëntverwisseling in de bloedtransfusieketen. Het symposium werd georganiseerd door VMSzorg, een intiatief van NVZ en NFU dat tot doel heeft het verder bevorderen van de patiëntveiligheid in ziekenhuizen.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Paul Franck ontvangt de SKML Gouden Standaard

  Dinsdag 4 juli jl. heeft SKML voorzitter prof. dr. Fred Sweep op het 2 jaarlijkse SKML congres aan een totaal verraste dr. Paul Franck de SKML Gouden standaard uitgereikt.

  Deze prijs is in 2006 door het SKML bestuur ingesteld om hen te eren die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de kwaliteit van de medische laboratoriumdiagnostiek en het bewaken daarvan door middel van externe kwaliteitsbewaking in het bijzonder.

  Lees meer op de website van SKML of in de laudatio PaulFrank2019 SKML_laudatio.pdf

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • EFLM Abbott Award voor Maurits de Rotte

  Tijdens Euromedlab Barcelona is de 5th EFLM Award for Excellence in Outcomes Research in Laoboratory Medicine uitgereikt aan dr. Maurits de Rotte (AMC) voor het artikel "Development and validation of a prognostic multivariable model to predict insufficient clinical response to methotrexate in rheumatoid arthritis" gepubliceerd in PLoS One. 2018 Dec 10;13(12):e0208534.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Mijlpaal bereikt in Eenheid van Taal in laboratoriuminformatie

  Jaarlijks vinden er tientallen miljoenen laboratoriumonderzoeken plaats. Met de Nederlandse Labcodeset wordt het mogelijk om aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek eenduidig uit te wisselen. De Labcodeset was nog in ontwikkeling, maar is nu officieel beschikbaar. Deze Eenheid van Taal in laboratoriuminformatie verkleint de kans op fouten en draagt bij aan betere zorg.

  Laboratoriumresultaten spelen een cruciale rol bij diagnosestelling, behandeling en controle. Bloedwaarden van de schildklierfunctie bijvoorbeeld, zorgen ervoor dat de juiste dosering van het geneesmiddel levothyroxine wordt voorgeschreven. Daarnaast zijn laboratoriumresultaten ook belangrijk voor onderzoek en surveillance als antibioticaresistentie.

  Eenheid van Taal
  Om een patiënt veilig en snel te behandelen, is het essentieel dat laboratoriumresultaten snel beschikbaar en eenduidig zijn. Hiervoor is een goed beheerde Nederlandse Labcodeset onmisbaar. Met deze codeset kunnen laboratoriumspecialisten elkaar beter begrijpen en zij kunnen de gegevens in hun informatiesystemen verwerken tot betekenisvolle informatie. Zonder omrekening of omcodering en op de juiste plaats en in de juiste context. Met deze Eenheid van Taal in de Labcodeset kunnen aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek in Nederland eenduidig uitgewisseld worden, wat bijdraagt aan betere zorg.

  Labcodeset
  De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), Nictiz en het RIVM hebben, samen met een aantal laboratoria, de Nederlandse Labcodeset ontwikkeld. De Nederlandse Labcodeset bevat codes voor bijvoorbeeld onderzoeken in alle lichaamsmaterialen, infecties, geneesmiddelenspiegels , micro-organismen of resistentiepatronen en is gebaseerd op drie terminologiestelsels: LOINC, SNOMED en UCUM. Sinds januari 2019 erkent het Informatieberaad Zorg de Nederlandse Labcodeset als een belangrijke bouwsteen voor informatie-uitwisseling in het zorgstelsel. De laboratoriumspecialisten zullen hun interne codes gaan koppelen aan de codes uit de Labcodeset voor alle vormen van communicatie naar buiten.

  Concrete toepassing: bestrijding antibioticaresistentie
  Nederland is koploper in het tegengaan en bestrijden van antibioticaresistentie. Om deze positie te behouden en ons te wapenen tegen de snelle opkomst van antibioticaresistentie in andere landen, investeerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanzienlijk in een verbeterde en versnelde uitwisseling van de gegevens. Antibioticaresistentie is het eerste onderdeel dat structureel gebruik maakt van de Nederlandse Labcodeset.

  Meer informatie
  Op https://www.nictiz.nl/standaardisatie/terminologiecentrum/referentielijsten/nederlandse-labcodeset/ kunt u de Labcodeset en meer informatie over het beheer vinden. Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen via labcodeset@nictiz.nl.

   

  Categorie: 
  NVKC Nieuws
 • Gorter en De Graaff-prijs voor Guus Sturk

  De Gorter en De Graaf Prijs is bestemd voor hen die gedurende jaren sterk hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en profilering van de klinische chemie als een klinisch en ondersteunend specialisme. Tijdens de ALV op 10 april jl. werd deze prijs uitgereikt aan prof. dr. Guus Sturk. Het bestuur heeft hiertoe de voordracht van de jury bestaande uit prof. dr. Christa Cobbaert, dr, Rene Idema, dr. Hans Janssen, prof. dr. Hans Kristian Ploos van Amstel en dr. Huib Storm met grote instemming overgenomen. Lees hier het Laudatio.

  Categorie: 
  NVKC Nieuws