Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


NTKC Inzenden van kopij

De redactie volgt de zogenaamde regels van Vancouver: “Uniform Requirements for manuscripts submitted to bio-medical journals.” De uitvoerige voorschriften zijn in vertaling te vinden in het NTKC 1983; 8: 104-107.

1. Zend de kopij rechtstreeks per e-mail naar de hoofdredacteur, Dr. J. van Pelt als MS Word bestand. Bij het typen van de tekst moet er op worden gelet dat:

 1. geen onderkast of kapitale letter “I” wordt gebruikt voor het cijfer 1
 2. geen kapitale letter “O” wordt gebruikt voor het cijfer 0 (nul)
 3. nooit meer dan één spatie achter elkaar wordt gebruikt en altijd naar een bepaalde plaats in de tekst wordt gegaan m.b.v. de tabinstelling
 4. hoofdletters (shift) en kleine letters (unshift) precies zo getypt worden
 5. de tekst eindloos wordt getypt, zonder enige indeling. Alleen alinea’s mogen ingedeeld worden met een harde return ( regelomhaal)
 6. geen afbreektekens worden toegepast en niet wordt afgebroken aan het einde van een regel; dit wordt automatisch gedaan door de “word processor”
 7. het kleine streepje als koppelteken (divisie) “-” wordt gebruikt in b.v. Noord-Holland en dat samengestelde woorden aan het einde van de zin niet worden afgebroken
 8. twee of meer zelfstandige naamwoorden die één begrip vormen aan elkaar worden geschreven, tenzij het ene woord eindigt op - en het volgende woord begint met een klinker; in dit geval wordt het koppelteken gebruikt
 9. geen voetnoten in de tekst worden gebruikt maar aangegeven worden op de kopij.

Gebruik dubbele regelafstand met een marge van 2 cm rondom. Gebruik afzonderlijke bladen voor tabellen en figuren. De nummering van tabellen en figuren dient plaats te vinden in de volgorde, waarin ze in de tekst voorkomen. Plaats de onderschriften van figuren in volgorde bijeen aan het einde van het manuscript. Het gebruik van erkende standaardafkortingen is verplicht, bv liter=l. In Nederlandse teksten moet een decimaal aangegeven worden met een komma, in Engelse teksten wordt een punt gebruikt. Hanteer voor de eenheden het SI - stelsel: Male J van. SI - Vademecum. Praktische handleiding voor het gebruik van moderne eenheden, 1978; Elsevier, Amsterdam/ Brussel. ISBN 90 10 02060 6. Voor de spelling moet de herziene woordenlijst van de Nederlandse taal “Het Groene Boekje”, meest recente uitgave, worden gehanteerd. Let met name op het juiste en consequente gebruik van “c” en “k”.

2. De kopij (ook die betreffende voordrachten) dient in ”schrijftaal” te zijn opgesteld. Door het inzenden van kopij verklaart de auteur, (a) dat het manuscript niet al aan een ander tijdschrift is aangeboden of eerder is gepubliceerd, (b) dat hij/zij ermee accoord gaat dat de redactie zijn/haar kopij aan haar adviseurs voorlegt, (c) dat de met name genoemde personen, die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van het artikel, accoord gaan met de vermelding van hun naam. Indien de kopij figuren bevat ontleend aan andere artikelen, moet toestemming van overname worden meegezonden. Bij inzending van foto’s, waarop personen te herkennen zijn, moet blijk gegeven worden dat betrokkenen toestemmen in publicatie.

3. De titelpagina vermeldt titel, auteurs met achternaam (voluit) en initialen, werkplek en adres van de corresponderende auteur, alsmede het e-mail adres. Plaats bovenschriften bij namen en werkplekken steeds achter de naam en achter de werkplek. Gebruik geen kapitale letters, behalve het begin van de titel en de eerste letter van namen van auteurs.

4. Alle manuscripten dienen vergezeld te gaan van een in het Nederlands gestelde samenvatting van maximaal 150 woorden plus trefwoorden, alsmede van een Engelstalige Summary, met keywords en de titel in het Engels. In de samenvatting moet de doelstelling van het onderzoek, de basismethode(n), alsmede de belangrijkste conclusie(s) worden opgenomen. Benadruk de nieuwe en/of belangrijke aspecten van het onderzoek.

5. Als in de tekst naar de literatuur wordt verwezen om een bewering te staven, gebeurt dat door een nummer als noot in de tekst te plaatsen. Plaats het nummer tussen ronde haakjes, vóór het leesteken waarmee de bewering wordt afgesloten. De nummering verloopt in de volgorde van verwijzing in de tekst. Wordt er meerdere malen naar dezelfde bron verwezen, dan telt de eerste verwijzing.

6. De literatuurlijst is numeriek gerangschikt naar de verwijzingen. Elk nummer krijgt een nieuwe regel: nummer, namen en voorletters (zonder afkortingspunt) van alle auteurs (indien meer dan 7, alleen de eerste 7 namen noemen en daarna et al.), volledige titel van publicatie, de naam van het tijdschrift in de standaardafkorting volgens de Index Medicus (in twijfel voluit), jaartal (afsluiten met “;”), volumenummers afsluiten met “:”), eerste en laatste bladzijde. Onderstaand enkele voorbeelden:

 1. MacGee RS, Herr JC. Human seminal vesicle-specific antigen is a substrate for prostate-specific antigen. Biol Reprod 1988; 39: 499-510.
 2. Anonymus. Nieuwe richtlijnen voor het inzenden van kopij. Tijdschr NVKC 1983; 8: 104-107.
 3. Reef F van, Koster van Groos GAS. Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-III. 1e ed. Lisse: Swets en Zeitlinger, 1982.

7. Geef elke tabel een eigen bladzijde en een bovenschrift. Nummer de tabel naar volgorde zoals ze in de tekst voorkomen. Plaats de tabellen op schijf niet tussen de tekst, maar aan het einde van het document. Bij de opmaak geen verticale lijnen toepassen en bij het positioneren met één <tab> de juiste plaats van de kolommen aangeven. Maak hierbij geen gebruik van de specifieke tabellenfunctie van Word.

8. Zend figuren in de vorm van contrastrijke zwart/wit foto’s met een breedte van 8 cm (1 kol) of 17 cm (2 kol). Is dit niet mogelijk, houd dan bij de letters en tekens rekening met verkleining naar kolombreedte. De figuren dienen genummerd te zijn naar volgorde waarin zij in de tekst voorkomen. Aanduidingen in figuren en vermeldingen bij de assen dienen in het Nederlands te zijn bij Nederlandstalige manuscripten.

De manuscripten worden als regel geplaatst in volgorde van goedkeuring. Van deze regel kan worden afgeweken o.a. indien enkele manuscripten een thema gemeen hebben of met reden omkleed verzoek tot plaatsing met voorrang wordt aanvaard. De eerste auteur van een artikel ontvangt 25 overdrukjes. Voor de belangstellende auteurs kunnen extra overdrukjes (50, 100 enz.) tegen meerprijs worden besteld, mits opgave uiterlijk bij de ontvangst van de drukproef geschiedt. Bestellingen zijn te richten aan het bureau van de NVKC. De mogelijkheid tot plaatsing van manuscripten in de Engelse taal is aanwezig.

Weert, 15 maart 2000.