Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Europese registratie

De EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine ) is de federatie van de 40 nationale klinisch chemische verenigingen binnen Europa. Een van de activiteiten van EFLM is het in stand houden van het register waarin de Europese beroepsbeoefenaren in de klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde opgenomen zijn. In het register worden zowel klinisch chemici met een natuurwetenschappelijke als met een medische basisopleiding opgenomen. Er zijn momenteel meer dan 1600 geregistreerde Europese klinisch chemici. Alle ingeschrevenen krijgen een certificaat en zijn gerechtigd de titel EuSpLM, European Specialist in Laboratory Medicine, te voeren.

Inschrijving in het EFLM register stelt bepaalde eisen aan opleiding en nascholing, die op Europees niveau geharmoniseerd zijn volgens het principe van ''equivalence of standards'' . Op die manier wordt de kwaliteit van de beroepsuitoefening geborgd. Dit is van groot belang voor de wederzijdse erkenning van de professionele kwalificaties in Europa.

In principe komt iedere door de Registratie Commissie van de NVKC erkende klinisch chemicus in aanmerking voor opname in het EFLM register. De Europese herregistratie wordt in de komende jaren geharmoniseerd en de eisen en procedures sluiten aan bij die van het Nederlandse register.

Op dit moment worden NVKC registerleden bij hun registratie/herregistratie automatisch geregistreerd in het EFLM register.