Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


SKML

Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek

Sinds 1967 worden er programma's voor externe kwaliteitsbewaking van de Nederlandse klinisch chemische ziekenhuislaboratoria uitgevoerd. De hieruit voortspruitende activiteiten namen een dusdanige omvang aan, dat in 1973 de Stichting Kwaliteitsbewaking Ziekenhuis Laboratoria (SKZL) werd opgericht om een en ander op meer professionele wijze te organiseren.
Het aantal soorten rondzendprogramma’s van kwaliteitsmonsters is in de loop van de jaren sterk toegenomen. Begonnen werd met slechts een beperkt programma voor de serum-chemie; later zijn er programma’s voor urine-chemie, hematologie en bloedgroepserologie bijgekomen. Nadat in 1989 de aanvankelijk als onafhankelijke organisatie werkende stichting Multicomponentanalyse (MCA) toetrad, steeg het aantal programma’s tot 40. Tenslotte vond er ook een formele integratie plaats van de activiteiten van de Landelijke Werkgroep Bindingsanalyse (LWBA).
Sinds 1999 liepen er tenslotte besprekingen met zeven andere stichtingen voor externe kwaliteitsbewaking (nl. die voor de microbiologie, medische immunologie, klinische geneesmiddelanalyse en toxicologie, immunotypering hematologische oncologie, klinische pathologie, parasitologie en stolling) om te komen tot een bundeling van de bestaande rondzendprogramma’s, in een nieuw te vormen organisatie met een nieuwe naam: Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML). De SKML is de koepel onder regie waarvan in totaal 115 verschillende rondzendprogramma’s worden uitgevoerd.

De voornaamste doelen die worden nagestreefd zijn:

1. Organisatie van externe kwaliteitsbewaking m.b.t. uitvoering en interpretatie van medische laboratoriumdiagnostiek.
2. Bereiden en uitgeven van kalibratie- en referentiematerialen, waarmee een harmonisatie op analyse niveau tussen de laboratoria kan worden bereikt.
3. Verspreiden van nieuwe, relevante kennis i.v.m. laboratoriumtesten en hun medisch wetenschappelijke basis.
4. Verbetering van de kwaliteit door het geven van adviezen in het algemeen en naar laboratoria in het bijzonder.
5. Kwaliteitsevaluatie (eventueel centrale verwerking van klachten) van (commercieel verkrijgbare) testsystemen.
6. Organiseren van bijeenkomsten met de deelnemers met een educatief karakter.

De SKML is onderverdeeld in secties, waarbij het wetenschappelijk vakgebied richtinggevend is voor deze indeling (klinische chemie, endocrinologie, hematologie en hemato-oncologie, immunologie, bacteriologie, infectieziektenserologie, virologie, geneesmiddelanalyse, etc.). De secties opereren vakinhoudelijk zoveel als mogelijk zelfstandig. Ze hebben een eigen bestuur, bestaande uit een vooraf vastgesteld aantal leden (3-8) die afkomstig zijn uit de relevante beroepsgroepen. De sectie kan zich laten bijstaan door adviseurs. Deze bestuursleden worden door het algemeen bestuur (AB) benoemd op voordracht van de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen waartoe het terrein van de sectie behoort. De sectie bepaalt zelf hoe ze haar werkzaamheden inricht en legt dit vast in een sectiereglement dat de goedkeuring van het AB behoeft.
De sectie kan gebruik maken van de kennis en ervaring van het facilitaire bureau van de SKML.
Daarnaast bestaan er centra die expertise bezitten over het produceren en verzenden van testmateriaal. Zij zijn deskundig in het maken van specifieke materialen (semen, volbloedmonsters, droog gevroren monsters, monsters voor parasitologisch onderzoek etc). Zij zijn de uitvoerende instanties van de secties en zij staan in contact met het facilitaire bureau voor wat betreft de organisatie en logistieke aspecten.