Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on TwitterFind NVKC on FacebookFind NVKC on YouTube

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Normen en richtlijnen

NVKC Reglement ontwikkeling, herziening en autorisatie van richtlijnen april 2015

Voor richtlijnen in ontwikkeling klik hier

Veldnormen van toepassing voor de klinische chemie

Richtlijn Bloedtransfusiebeleid
NIV/NVKC/NVA, december 2020
Richtlijnendatabase ]
Presentaties
NVB, augustus 2021 [ Presentatie Acute Bloeding Verbloedingsshock Technieken, Presentatie Laboratoriumaspecten bij bloedtransfusiebeleid, Presentatie Plasma, Presentatie Transfusiebeleid bij de niet acuut bloedende patiënt, Presentatie Transfusiereacties en gerelateerde aandoeningen, Presentatie Trombocytentransfusies ]
Samenvattingen
NVB, augustus 2021 [ Samenvatting Bloedingen en technieken, Samenvatting Laboratoriumaspecten bij bloedtransfusiebeleid, Samenvatting Plasmatransfusie, Samenvatting Trombocytentransfusie ]

Pre-analytische richtlijn laboratoriumonderzoek m.b.t. analyse bloedingsneiging
NVKC/VHL, juli 2020
Richtlijnendatabase ] [ Download document ]

Richtlijn Vrijgave van Laboratoriumuitslagen
NVKC, herzien april 2016
[ Download document ]

Richtlijn POCT in de Huisartsenvoorziening
NVKC/NHG/SAN/NVMM, april 2015
[ Download document ]

Professionele Standaard Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
NVKC, november 2013
[ Download dit document pdf ]

Richtlijn Veneuze Bloedafname
NVKC, november 2013
[ Download dit document pdf ]

Richtlijn Aanbevolen werkwijze en terminologie bij de microscopische beoordeling van het bloedbeeld (het "Difboekje")
VHL/NVKC, april 2013
[ Download dit document pdf ]

Richtlijn Consultverlening door specialisten laboratoriumgeneeskunde (klinische chemie)
NVKC, april 2012
[ Download dit document pdf ]

Richtlijn Reflexdiagnostiek bij anemie
NVKC, april 2012
[ Download dit document pdf ]

Overige door NVKC geautoriseerde richtlijnen en andere kwaliteitsdocumenten

Implementatietools voor invoering uniforme referentie-intervallen in Nederland (NUMBER)
NVKC, januari 2023
[ Eindrapportage, Website ]

Database + infrastructuur voor vaststellen uniforme referentie-intervallen in NL (NUMBER)
NVKC, augustus 2022
[ Eindrapportage, Bijlagen ]

Richtlijn Eenduidige en accurate laboratoriumdiagnostiek bij hematurie
NVKC, NIV/NFN, NVU, NVK, NVN, november 2021
[ Richtlijnendatabase ] [ RichtlijnBijlagen ]

Richtlijn Validatie en verificatie van onderzoeksprocedures in medische laboratoria
NVKC, april 2021
[ Richtlijnendatabase ] [ Download document ]

Opstellen kwaliteitskader en governance voor een landelijke (DTO) database
NVKC WG DTO data 2021
[ Download document ]

Richtlijn Autoantistofbepalingen in de diagnostiek van ANA-geassocieerde auto-immuunziekten
CMI/NVKC 2020
[ Download document ]

Leidraad voor implementatie en uitvoering van reflecterend testen in de tweede lijn
NVKC WG Leidraad Reflecterend Testen 2020
[ Download document ]

Metrologische traceerbaarheid van testresultaten - knelpuntenanalyse
NVKC WG Metrologische traceerbaarheid 2020
Download dit document ]

Richtlijn Alcoholmisbruik in het kader van rijgeschiktheidskeuringen
NVvP/NVKC maart 2020
[ Link naar Richtlijnendatabase ]
Samenvatting laboratoriumtechnische aspecten en aanpassingen
[ Download dit document ] [ NVKC Richtlijn CDT methoden 2015 ]

Signaleringssysteem voor interferenties van medicatie op laboratoriumuitslagen
NVKC WG SMILE 2019
Download dit document ]

Consensusdocument 'Kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting 1.2'
Nederlandse Diabetes Federatie, Amersfoort. December 2018
[ Download dit document ]

LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek
NHG/NVKC/NVMM/SAN
[ Link naar LESA hoofdstukken ]

Handleiding voor de opzet en uitvoering van het Diagnostisch Toetsoverleg (DTO) in de huisartsenzorg
NHG/NVKC/NVMM/SAN/FMCC, maart 2018
[ Download dit document pdf ]

Flankerend beleid bij (on)verwachte klinisch chemische laboratoriumuitslagen - inventarisatie
NVKC 2017
[ Download dit document pdf ]

Leidraad interactie klinisch-chemische parameters en geneesmiddelengebruik
NVKC/VAL 2016
[ Download dit document pdf ]

Pre-analytische voorschriften voor stollingsbepalingen
SKML sectie Stolling, 2016
[ Download dit document pdf ]

Leidraad Analytische Kwaliteitscontrole met behulp van Six Sigma
NVKC, april 2015
[ Download document pdf ]

Richtlijn Nierstenen
NVU/NVKC/NVR/NIV, juli 2014
[ Download document pdf ]

Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek
KNMG e.v.a., mei 2013
[ Download document pdf ]

Richtlijn anemie door aangeboren aandoeningen van de ijzerstofwisseling
NVKC/NIV/NVVH/VKGN/NVK, december 2012
[ Download document pdf ]

Richtlijn Zelfcontrole van glucosewaarden door mensen met diabetes
EADV/NAD m.m.v. o.a. NVKC, juni 2012
[ Download document pdf ]

Richtlijn Primaire tumor onbekend
NVVP, NVR, NVH, NVKC et al, juni 2012
[ Download docuementpdf, Samenvatting pdf ]

Visiedocument Point of care testen in de eerste lijn
NVKC, april 2012
[ Download document pdf ]

Richtlijn M-proteïne
NVKC/CMI/HOVON, juni 2011
[ Download document pdf ]

Richtlijn Glucosemeters
NVKC/KNMP/NVZA, mei 2011
SOP bloedglucosemetting door zorgverlener pdf
Procedures voor het gebruik en controle van bloedglucosemeterspdf
Aanbeveling voor kalibratie van glucosemeters gebruikt door zorgverlenerspdf
Aanbeveling voor kalibratie van glucosemeters gebruikt door patiënten pdf
SKML Quality mark(publicatie CCLM) pdf

Richtlijn Vigilantie en corrigerende maatregelen
Diagned, november 2010

Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose
NHG/CBO, december 2008
[ Download dit document pdf ]

Richtlijn hyperbilirubinemie
NVK o.a. i.s.m. NVKC, oktober 2008
[ Download dit document pdf ]
[ Download kwaliteitsindicatoren pdf ]

Richtlijn Hemochromatose
NVKC-VAL-NIV, juni 2007
[ Download dit document pdf ]
[ Download samenvatting pdf ]

Richtlijn Direct Access Testing
NVKC protocol inzake zelfverwijzende patienten, december 2006
[ Download dit document ]

Praktijkrichtlijn verzending diagnostische materialen
Ministerie VWS i.s.m. Ministerie V&W, NVMM en NVKC, december 2005
[ Download dit document  ]
Toelichting op deze praktijkrichtlijnen door de NVKC 

Richtlijn microbiologische veiligheid onderhoud aan medische en laboratoriumapparatuur
Werkgroep Infectie Preventie, maart 2004
[ Download dit document pdf ]

Consensus Monoklonale gammopathie (paraproteïnemie)
Dit is een externe link naar een PDF bestand op de CBO website, 2001
[ Download dit document  ]

Gedragscode voor Klinisch chemici 2003

Professioneel Statuut Klinisch chemici in dienstverband 2001

FMWV Gedragscodes
De  Code Goed Gedrag omschrijft de werkwijze van onderzoekers en verstrekkers bij de omgang met gegevens van patienten en proefpersonen in observationeel onderzoek; een nieuwe versie ligt bij het College Bescherming Persoonsgegevens ter doedkeuring.

De Code Goed gebruik doet hetzelfde, maar dan voor lichaamsmateriaal. Deze code is ook in het Engels vertaald voor toepassing op Europees niveau. Deze code is herzien in 2011 en te vinden op de site van de Federa

Samenvatting en aanbevelingen werkgroep "microscopische differentiatie".
Indicaties voor het verrichten van een microscopische differentiatie: een afweging van theoretische en praktische argumenten. VHL, 2001
[ Download dit document  ]