Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Find NVKC on YouTubeFind NVKC on FacebookFind NVKC on Twitter

Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol


Wij nemen uw bloed serieus!


Biotine-interferentie: veiligheidsinformatie opgenomen bij medicijnen

Omdat biotine klinisch chemische analyses kan beïnvloeden heeft de European Medicines Agency besloten om de interferentie van biotine bij de productkenmerken en in de bijsluiter van geneesmiddelen op te nemen. Dit bij geneesmiddelen die voor oraal gebruik (≥150 microgram biotine per doseereenheid) en bij geneesmiddelen die voor parenteraal gebruik( ≥60 microgram biotine per doseereenheid) bevatten. Dit is door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen overgenomen en als volgt geformuleerd:

Samenvatting van de productkenmerken

4.4. Waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Interferentie met klinische laboratoriumtests

Biotine kan interfereren met laboratoriumtests op basis van een biotine/streptavidine-interactie die kan leiden tot onjuist lagere of onjuist hogere testresultaten, afhankelijk van de test. Het interferentierisico is hoger bij kinderen en patiënten met een nierfunctiestoornis en neemt toe bij hogere doses. Bij de interpretatie van laboratoriumtests moet rekening worden gehouden met een mogelijke biotine-interferentie, in het bijzonder wanneer een gebrek aan samenhang met de klinische symptomen wordt waargenomen (bijv. resultaten van schildkliertests die de ziekte van Graves nabootsen bij asymptomatische patiënten die biotine gebruiken of vals negatieve troponinetestresultaten laten zien bij patiënten met een hartinfarct die biotine gebruiken). In die gevallen waarin interferentie wordt vermoed, moeten zo mogelijk alternatieve tests worden gebruikt die niet gevoelig zijn voor biotine- interferentie. Het laboratoriumpersoneel moet worden geraadpleegd wanneer om laboratoriumtests wordt gevraagd voor patiënten die biotine gebruiken.

 

Bijsluiter

2.Wanneer mag u X niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

[Productnaam] bevat <hoeveelheid> biotine per <doseereenheid>. Als er een laboratoriumtest wordt gedaan, dan dient u aan uw arts of het laboratoriumpersoneel te melden dat u [Productnaam] gebruikt of onlangs heeft gebruikt, aangezien biotine van invloed kan zijn op de resultaten van de test. Afhankelijk van de test kunnen door biotine de resultaten te hoog of te laag zijn. Uw arts kan u vragen om met [Productnaam] te stoppen voordat de laboratoriumtests worden verricht. U dient zich er ook van bewust te zijn dat andere producten die u gebruikt, zoals multivitamines of supplementen voor haar, huid en nagels, ook biotine kunnen bevatten en de resultaten van laboratoriumtests kunnen beïnvloeden. Als u deze producten gebruikt, dan wordt u verzocht dit aan uw arts of het laboratoriumpersoneel te melden.

Voor laboratoriumprofessionals is het daarom van belang dat zij op de hoogte zijn van de invloed van biotine op de analyse. Aanvullende informatie is te vinden via de WIWA (Wat Interfereert Waar) Database, zie https://www.nvkc.nl/professional/wat-interfereert-waar?zoek=biotine&btnZoek=Zoeken

Categorie: 
NVKC Nieuws